W piątek 18 sierpnia 2017 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku odbyło się otwarte spotkanie na temat projektów rewitalizacyjnych, które stanowiło wprowadzenie do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez innych interesariuszy rewitalizacji (oprócz Gminy Czaplinek).
W pierwszej części spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z podsumowaniem dotychczasowych prac nad GPR oraz charakterystyką trzech kluczowych projektów rewitalizacyjnych, które do programu zamierza wprowadzić Urząd Miejski w Czaplinku.
Zamierzenia władz uczestnikom przybliżył Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa, Pan Marek Młynarczyk, a opis tych projektów można pobrać w poniżej formacie pdf.
Druga część spotkania miała formę szkolenia, którego tematem było omówienie sposobu zgłaszania i opisania przedsięwzięć, za pomocą udostępnionego formularza (tj. karty projektów). Przedstawicielka naszego partnera realizacyjnego, Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda, szczegółowo wyjaśniała w jaki sposób obmyśleć projekt, a następnie wypełnić kartę. Odpowiadała również na pytania uczestników (kartę – formularz można pobrać http://rewitalizacja.czaplinek.pl/zglos-swoj-pomysl-gminnego-programu-rewitalizacji/, a dla ułatwienia wypełniania karty przygotowana została „instrukcja obsługi” – do pobrania – w tym samym artykule) i podkreślała konieczność powiązania przedsięwzięć z konkretnymi i realnymi problemami, przedstawionymi w Diagnozie (http://rewitalizacja.czaplinek.pl/pliczki/2017/02/CZAPLINEK_diagnoza_maj.pdf).
W trzeciej części spotkania (fakultatywnej), chętni mogli uzyskać porady i wskazówki na temat konkretnego, proponowanego przez siebie przedsięwzięcia.
Przypominamy, że Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek jest planem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Działania rewitalizacyjne (projekty) pomogą rozwiązać problemy społeczne oraz towarzyszące im problemy w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny mieć charakter systemowy i przyczyniać się do korzystnej zmiany w tych sferach życia społeczności obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych!
Wypełnione karty (opisy proponowanych projektów) można przesłać do 25 sierpnia br. do godziny 13:00 drogą elektroniczną na adres: promocja@czaplinek.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego” lub dostarczać do Urzędu Miejskiego w Czaplinku (Biuro Obsługi Interesanta albo Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – ul. Rynek 1).
Szczegółowe informacje nt. zgłaszania projektów i wypełniania karty można uzyskać w Referacie Planowania Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji ul. Rynek 1 lub telefonicznie 94 375 47 90.

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_Czaplinek_OPS
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_Rynek
KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_nadbrzeze

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania