Gmina Czaplinek od stycznia br. realizuje projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Ustawa o rewitalizacji zdefiniowała ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce i uporządkowała pojmowanie tego zagadnienia, a temat rewitalizacji jest aktualnie jedną z zasadniczych kwestii samorządów.

Rewitalizacja wpływa na stworzenie nowych miejsc pracy, podejmowanie działań dążących do ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizację mieszkańców, a także realizację remontów i konserwacji miejsc służących lokalnej społeczności. Powinien to być proces dobrze zaplanowany, wieloaspektowy i kompleksowy, którego podstawowym celem jest trwałe polepszenie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Wszystkie poczynania w ramach procesu powinny integrować lokalną społeczność poprzez dopasowane do danego miejsca działań aktywizacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych.

Kluczowym elementem przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek jest włączenie do działań zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu, podczas którego będą Państwo mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy naszej gminy będą Państwo zainteresowani zapoznaniem się z tematyką rewitalizacji, tak bardzo istotną dla przyszłości naszego miasta Czaplinka. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie, w ramach konsultacji społecznych będą mieli Państwo możliwość wniesienia propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji.

Spotkanie otwarte odbędzie się 14 marca br. w godzinach 15:00 – 16:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku.