Przedstawiamy Państwu wizję proponowanych zmian po przeprowadzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek oraz pożądane kierunki działań rewitalizacyjnych. Przypominamy, że proponowane zmiany i kierunki działań rewitalizacyjnych wynikają z Diagnozy, którą można pobrać w formie PDF ze strony http://rewitalizacja.czaplinek.pl/pliczki/2017/06/CZAPLINEK_diagnoza.pdf
1. PODOBSZAR CENTRUM

WIZJA: zmiany zachodzące w podobszarze CENTRUM wskazują na jego trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze a społeczność tej części miasta angażuje się w różnorakie działania zmieniające warunki życia w tej części gminy Czaplinek

POŻĄDANE KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH:
– Aktywizacja społeczności podobszaru w wieku produkcyjnym w celu ponownego wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia albo innej, trwałej aktywności ekonomicznej, która docelowo uniezależni gospodarstwa domowe od pomocy społecznej;
– Dostarczenie ludziom młodym (12-18) wiedzy i umiejętności zwiększających ich możliwości podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i osiągania samodzielności ekonomicznej w warunkach lokalnego rynku pracy;
– Mobilizacja lokalnej społeczności do podejmowania aktywności na rzecz grupy sąsiedzkiej i miejsca zamieszkania;
– Dostarczenie desponentom wolnych lokali i budynków wiedzy oraz inspiracji, które ułatwią zagospodarowanie nieużytkowanych nieruchomości;
– Aktywizacja i re-organizacja współdziałania podmiotów III sektora dla zwiększenia efektywności działania poszczególnych organizacji społecznych;
– Działania na rzecz poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznych oraz obiektów prywatnych;
– Poprawa powiązań komunikacyjnych (poprzez organizację komunikacji zbiorowej) z innymi częściami gminy.
2. PODOBSZAR LOTNISKO

WIZJA: trwała poprawa warunków życia oraz wizerunku tej części gminy

POŻĄDANE KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH:
– Poprawa powiązań komunikacyjnych z innymi częściami gminy (transport zbiorowy);
– Stworzenie oferty imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych dostępnych na miejscu i sprofilowanych według potrzeb lokalnej społeczności, a przy tym atrakcyjnych dla gości z innych części gminy lub spoza niej;
– Promocja podobszaru i zróżnicowane działania na rzecz zmiany jego wizerunku;
– Stworzenie oferty adresowanej do przedsiębiorców – Lotnisko jako miejsce do działalności gospodarczej;
– Wzmożenie działań w zakresie profilaktyki i pomocy w leczeniu uzależnień, poprzez niestereotypowe formy działań;
– Podjęcie dynamicznych i różnorodnych działań na rzecz aktywizacji społeczności podobszaru w wieku produkcyjnym w celu ponownego wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia albo innej, trwałej aktywności ekonomicznej która docelowo uniezależni gospodarstwa domowe od pomocy społecznej;
– Dostarczenie ludziom młodym (10-25) narzędzi i wiedzy oraz rozwinięcie cech i umiejętności zwiększających ich szanse życiowe, w tym na rynku pacy, dla poprawienia szans w podejmowaniu trafnych decyzji co do wyboru stylu życia, ścieżki kształcenia zawodowego i osiągania samodzielności ekonomicznej w warunkach lokalnego rynku pracy.