Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4940
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek - Rewitalizacja Czaplinka

Rada Miejska w Czaplinku jednogłośnie przyjęła „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji w dniu 28 września 2017 roku.
Podstawą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji była uchwała Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIV/309/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek (dalej: GPR). Niniejszy dokument wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej polityki Unii Europejskiej, zasadom krajowej polityki miejskiej oraz rewitalizacji.
Dokument sporządzono w szczególności w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1023);
2. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z ww. ustawą, GPR obejmuje obszar, wyznaczony w drodze uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIII/299/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Czaplinek.
W skład obszaru rewitalizacji wchodzą następujące podobszary:
– CENTRUM,
– LOTNISKO.
GPR sporządzony został przy udziale mieszkańców gminy Czaplinek. Od lipca do września 2017 r. na obszarze rewitalizacji podejmowano działania oparte na partycypacji społecznej w postaci spotkań konsultacyjnych, warsztatów, spacerów studyjnych, ankiet oraz zbieraniu pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne od mieszkańców.
Sam projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 28 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r., w ramach których zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży, otwarte spotkania, spacery studyjne, festyn promujący rewitalizację.
Projekt GPR został także pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie podmioty wymienione w art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał pozytywną decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
GPR stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia zintegrowanych działań polegających na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, prowadzonych w sposób kompleksowy na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, w kontekście wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz innych źródeł finansowania z udziałem wkładu własnego beneficjentów. Dodatkowo przedkładany dokument jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich i miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Przyjęty przez Radę Miejską Program Rewitalizacji, po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.
Niniejszy dokument powstał w ramach projektu „Gminny program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Treść uchwały wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Czaplinek i mapami znajdą Państwo na stronie: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=7058