W związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Czaplinka podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu “Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”.

Burmistrz Czaplinka uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, w trybie art. 48 cyt. ustawy.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu uwzględnia załącznik do niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Czaplinka

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego