OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czaplinka

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Czaplinka podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”.

Burmistrz Czaplinka uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, w trybie art. 48 cyt. ustawy.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu uwzględnia załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Burmistrza Czaplinka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko GPR Gminy Czaplinek z dnia 16.11.2018 r.

Opinia RDOŚ w Szczecinie w piśmie znak: WOPN-OS.410.274.2017.KM z dnia 6 listopada 2018 r.

Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w piśmie znak: NZNS.7040.1.59.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.