W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministra Rozwoju Gmina Czaplinek w ubiegłym roku złożyła wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach konkursu pula środków przeznaczona na dotacje dla gmin woj. zachodniopomorskiego wynosi 4,5 mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 61 wniosków z terenu województwa. Kwota wnioskowanych dotacji ze wszystkich wniosków wynosi 3,7 mln zł.

Wartość wniosku Gminy Czaplinek wynosi 75 240,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 67 716,00 zł.

Programy Rewitalizacji opracowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi są niezbędne w celu składania w przyszłości wniosków o dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Gminny Program Rewitalizacji zakłada realizację działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej.

W rezultacie przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych obszar wyznaczony do rewitalizacji stanie się obszarem przyjaznym mieszkańcom, przedsiębiorcom i klientom oferowanych na terenie gminy usług, umiejętnie łączącym walory geograficzne, klimatyczne i historyczne.

Planowane są następujące kierunki działań rewitalizacyjnych:

 1. w sferze społecznej:
 2. Adaptacja obiektów będących w zasobach publicznych obszaru rewitalizowanego na potrzeby infrastruktury pomocy społecznej.
 3. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.
 4. Programy aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Program dotacyjny na remonty nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
 6. w sferze gospodarczej:
 7. Inicjowanie nowych stref aktywności gospodarczej z wykorzystaniem terenów powojskowych, zabytkowego centrum Czaplinka i nadbrzeża jez. Drawsko.
 8. Współpraca Gminy z instytucjami wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości.
 9. Tworzenie we współpracy z przedsiębiorcami pakietów ofert turystycznych.

III. w sferze przestrzenno-ekologicznej:

 1. Utworzenie i realizacja koncepcji przestrzennie spójnej architektury zieleni obszaru rewitalizowanego.
 2. Estetyzacja i podwyższenie jakości przestrzeni terenów aktywności gospodarczej i kulturalnej obszaru rewitalizowanego.
 3. Promocja rozwiązań niskoemisyjnych.
 4. Modernizacja i rozbudowa systemu zbierania i oczyszczania ścieków.