Burmistrz Czaplinka ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/355/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Czaplinek w sprawach dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji i oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Czaplinka w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie maksymalnie 19 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 13 marca 2018 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: sekretarz@czaplinek.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Czaplinka. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Czaplinka zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Uchwała zasady wyznaczania komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy Komitet Rewitalizacji Czaplinek