9 sierpnia br. w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek odbyło się badanie audytoryjne z grupami interesariuszy. Celem spotkania było pogłębienie diagnozy sytuacji w obszarze rewitalizacji w gminie Czaplinek. Zebrane zostały dane ilościowe i jakościowe, szczegółowo opisujące sytuację i potencjał zarówno podobszaru CENTRUM, jak i podobszaru LOTNISKO.
Podczas badania przeprowadzona została ankieta, która poprzedzona była szczegółową instrukcją jej wypełnienia. Na koniec spotkania, zaraz po podsumowaniu badania, odbyła się dyskusja z interesariuszami, którzy osobiście zaangażowani są w rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji dotyczącej lokalnej społeczności.
Dziękujemy za Państwa aktywny udział w dyskusji.

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.