7 listopada 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowych w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne skierowane do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie skutecznej rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Przedmiotem spotkania były konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Przybliżono propozycję Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, omawiając jego rolę i zadania. Przedstawiono także etapy powoływania członków Komitetu i proponowane zasady działania.
Do 27 listopada 2017 r. można jeszcze zgłaszać uwagi oraz wrazić swoją opinię dot. konsultowanego projektu uchwały.

Szczegóły wraz z załącznikami znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek, w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie uchwał: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=7073